Artikel 1 Voorwerp van de overeenkomst

1.1. Algemeen:

W247.be biedt aan de klant diensten : ontwikkeling van websites, e-commerce applicaties, webshops en webapplicaties en onderhoud ervan, consultancy, en andere diensten op de bestelbon vermeld.

1.2. Modaliteiten van de dienstverlening:

Leverings-of uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Deze termijnen worden automatisch verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, beelden e.d. tijdig aan W247.be over te maken en/of nalaat een ontwerp tijdig goed te keuren, alsook indien de klant bijkomende diensten vraagt. Eventuele vertraging bij levering en/of uitvoering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch krijgt de klant hierdoor het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. W247.be voert de overeengekomen diensten uit van op eigen locatie of op locatie van de klant. De klant alleen is verantwoordelijk voor de inhoud die hij op de websites, e-commerce applicaties, webshops en webapplicaties plaatst, zonder dat W247.be daarop dient toe te zien.

1.3. Contractuele verantwoordelijkheid:

1.3.1 W247.be verbindt zicht ertoe alle diensten met zorg uit te oefenen, doch is slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
1.3.2 W247.be is slechts gehouden de klant te vergoeden voor bewezen schade opgelopen door een eigen fout van W247.be, die niet toe te schrijven is aan overmacht en/of fout van een derde. De schadevergoeding waartoe W247.be gebeurlijk kan worden gehouden is in elk geval en ongeacht de oorzaak beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan de prijs die door de klant aan W247.be betaald werd voor de diensten die de schade veroorzaakt hebben.
1.3.3 Onverminderd het bepaalde in art. 1.3.2, erkent de klant dat de feilloze werking van een website, e-commerce applicatie, webshop of webapplicatie nooit volledig kan worden gegarandeerd, dit zowel door externe factoren (stroomuitval of –storing) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (netwerkstoringen, fouten in systeem- en toepassingssoftware, ). De klant verbindt zich ertoe de nodige beveiligings-, bewarings- en dataherstellingsprogramma’s te installeren. Indien gewenst kan W247.be hierover advies verlenen.

Artikel 2 Duur van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst bindt partijen vanaf datum van ondertekening. De overeenkomst wordt behoudens andere bepalingen op de bestelbon gesloten voor een bepaalde duur van 36 maanden.
2.2 Bij gebrek aan opzeg betekend door de ene of de andere partij tenminste 3 maanden voor de vervaldatum van de overeenkomst, wordt deze stilzwijgend vernieuwd aan dezelfde voorwaarden en voor een duur van 12 maanden.

Artikel 3 Prijs

3.1. De prijzen zijn uitgedrukt als vaste tarieven per uur of per dienst, tenzij anders vermeld op de bestelbon. De prijzen worden vermeld exclusief B.T.W.
3.2. Wijziging van het voorwerp van de overeenkomst heeft een prijsherziening tot gevolg, zelfs indien de overeenkomst tegen vaste prijs werd afgesloten. Indien de wijziging een vermindering van de door W247.be te leveren diensten inhoudt, dan heeft W247.be ten titel van conventionele schadevergoeding het recht de betaling van de initieel overeengekomen prijs te vorderen.
3.3. W247.be behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven jaarlijks te herzien.

Artikel 4 Facturatie en betalingsvoorwaarden

4.1. Bij ondertekening van de overeenkomst dient de klant een voorschot te betalen gelijk aan 40% van de totale prijs of, indien gekozen wordt voor een abonnementsformule, de op de bestelbon bepaalde éénmalige opstartkost. Het voorschot / de opstartkost is in ieder geval verschuldigd en blijft verworven, zelfs in geval van annulatie van de bestelling, om welke reden ook. Daarna gebeurt de facturatie maandelijks.
4.2. De prijs is verschuldigd gedurende de ganse duur van de overeenkomst, zelfs indien de diensten niet gebruikt worden door de klant, dit om welke reden dan ook. De prijs is vooraf betaalbaar voor diensten te leveren in de daaropvolgende maand.
4.3. Alle facturen van W247.be zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Indien aan de klant bijzondere betalingsvoorwaarden werden toegekend, maar hij ophoudt deze na te leven, worden de facturen opnieuw contant betaalbaar.
4.4. Iedere op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met intresten, gerekend aan de interestvoet zoals voorzien in art. 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, en met een conventionele verhoging van 15% met een minimum van 125,00 euro.
4.5. W247.be behoudt zich het recht voor om bij geheel of gedeeltelijke niet betaling van haar facturen de uitvoering van haar prestaties op te schorten.

Artikel 5 Communicatie

Elke klacht dient per aangetekend schrijven aan W247.be te worden overgemaakt binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur en in ieder geval binnen de 5 dagen na uitvoering van de betrokken dienst.

Artikel 6 Eigendomsrechten

6.1. W247.be behoudt alle eigendomsrechten, zowel materiële als intellectuele eigendomsrechten, op alle diensten, producten, informatie, ontwerpen en software (o.a. CMS) die W247.be ontwikkelt of gebruikt in uitvoering van de overeenkomst. Mits volledige betaling van de prijs verkrijgt de klant hierop een niet-exclusieve, niet overdraagbare gebruikslicentie.
6.2. Informatie en materiaal, in welke vorm ook, die door de klant voor publicatie of verwerking aan W247.be ter beschikking wordt gesteld, wordt geacht in overeenstemming te zijn met de wet bescherming persoonlijke levenssfeer tov de verwerking van persoonsgegevens én de intellectuele eigendomsrechten. De klant dient W247.be te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden in dat verband.

Artikel 7 Confidentialiteit en gegevensverwerking

7.1. W247.be en de klant verbinden zich ertoe de overeenkomst als vertrouwelijk te beschouwen en ontzeggen zich het recht de overeenkomst aan derden mede te delen, behalve ter inzage van een gerechtigd persoon.
7.2. De klant geeft W247.be toestemming om in haar commerciële communicatie te verwijzen naar de klant (met inbegrip van de door W247.be ontwikkelde website), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
7.3. De door de klant aan W247.be verstrekte persoonsgegevens zullen door W247.be opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand en kunnen o.a. gebruikt worden in de commerciële communicatie tussen W247.be en de klant, bij het klantenbeheer en voor doeleinden van directe marketing. De klant heeft te allen tijde recht op inzage van deze gegevens en kan indien nodig de gegevens aanvullen of verbeteren.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

8.1. Bij vroegtijdige verbreking door of ten laste van de klant (o.m. bij niet betaling van facturen) zal deze bovenop de prijs van de reeds uitgevoerde diensten van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn die contractueel en forfaitair bepaald wordt op de prijs, die W247.be in normale omstandigheden nog had kunnen factureren gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst. In geval van geschil zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 10 Ondertekeningsbevoegdheid

De ondertekenaar van de overeenkomst verklaart over de bevoegdheid te beschikken om de klant in rechte te vertegenwoordigen.

Hoog tijd om meer online resultaten te behalen?

Vraag de ondersteuning van digitale experten en ga voor een resultaatgericht aanpak.
Plan een gratis video sessie in van 30 minuten met ons of stuur een bericht.